Vedtægter

Vedtægter for Vejen Atletik og Løbemotion


§1 Navn:
Foreningens navn er Vejen Atletik og Løbemotion.
Foreningen er stiftet i 1937 og har hjemsted i Vejen.
 
§2 Formål:
Foreningens formål er at udbrede kendskab til atletik og at dyrke atletik på motions- og konkurrenceplan. Motionsløbere tilbydes endvidere mulighed for at dyrke løb på klubbasis.
 
§3 Medlemmer:
Som medlemmer kan optages såvel motionister som konkurrenceudøvere. Sommersæsonen starter 1. april og slutter 1. oktober. Vintersæsonen starter 1. oktober og slutter 1. april.
 
§4 Æresmedlemmer:
Som æresmedlem kan bestyrelsen udnævne enkeltpersoner, der har gjort sig fortjent hertil.
Forslaget kræver kvalificeret flertal (2/3).
 
§5 Bestyrelsen:
Foreningens interesser varetages af en bestyrelse på 5 personer, som vælges på generalforsamlingen. Valgene gælder for to år, idet 3 medlemmer vælges på ulige årstal, og 2 medlemmer vælges på lige årstal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv for et år ad gangen. Formanden leder foreningens møder og sammenkalder bestyrelsen, når dette skønnes nødvendigt.
I formandens fravær indtager næstformanden pladsen. Sekretæren refererer foreningens møder og bestyrelsens møder skriftligt (udskrift arkiveres i ringbind), og forelægges på generalforsamlingen, hvis dette ønskes.
Endvidere vælges 1 suppleant for et år ad gangen.
 
§6 Økonomi og kontingent:
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves efter bestyrelsens bestemmelser. Restance kan medføre udelukkelse som medlem. Ved genindmeldelse skal evt. skyldig restance først betales.
Kassereren fører foreningens regnskab, som i revideret stand forelægges generalforsamlingen.
En revisor, som vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen, reviderer regnskabet.
Regnskabsåret går fra 1. november til 31. oktober.
 
§7 Generalforsamlingen:
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i november/december måned. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse. Dagsordenen har mindst følgende punkter:   

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassererens beretning
  4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen).
  5. Fastsættelse af kontingent for sommer- og vintersæson, samt for motionsafdelingen.
  6. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
  7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst ti medlemmer.
Motiveret dagsorden skal udsendes.
En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Afstemninger og valg sker ved håndsoprækning, men skal på begæring foregå skriftligt.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stemmeberettigede er alle medlemmer over 14 år eller forældre/værger til børn under 14 år. Endvidere har bestyrelsen stemmeret.
Vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal og kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling.

 
§8 Ophævelse:
Ophævelse af foreningen kan kun ske med ¾ flertal af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, hvor der samtidig skal tages stilling til anbringelse af foreningens midler.
 
§9 Øvrige regler:
I øvrigt er DAF’s og DGI’s gældende love til enhver tid gældende for såvel foreningen som medlemmerne.
 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 18. november 2020 .