Referat fra generalforsamling 18. november 2020.

Generalforsamlingsreferat fra
Vejen Atletikforening:
Onsdag den 18. november 2020 på Vejen Gymnasium.
Valg af dirigent: Lars Bjørn
Generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Der var mødt 15 medlemmer op.
Formandens beretning:
Velkommen til jer alle som er mødt op her i aften til Vejen Atletikforening´s
generalforsamling.
Sidste år indledte jeg min beretning med at sige, at det har været et svært for vores
gamle forening.
I år vil jeg tilføje, at det har været et svært år for alle foreninger, virksomheder og os
alle som mennesker.
Vi er blevet berøvet mange ”daglige” aktiviteter og handlinger pga. Coronaen. Ting
som vi nok alle har taget for givet, og som er blevet en del af en danskers hverdag. I
Vejen er der over tid blevet opbygget et godt og bedt antal sociale aktiviteter, og her
iblandt er vores tilbud fra foreningen, et aktivt løb- og atlet-afdeling med mulighed
for socialt samvær og deltagelse i stævner og løb lokalt, regionalt og nationalt.
Mange af disse ting har nærmest været umulig i år, men så dog. Når vi kigger tilbage
på året, er det alligevel lykkes, at finde muligheder for at mødes til træning i mindre
grupper med mødested forskellige steder eller online.
Der er gjort rigtig mange foranstaltninger fra foreningens trænere og hjælpere for
fortsat at tilbyde træning og sociale oplevelser. Og rigtig mange af foreningens
medlemmer har taget imod det.
Stor tak til både trænere, hjælpere og jer medlemmer.
Vi er en foreningen der måske er lidt svækket på nogle områder, men vi er ikke
lukningstruet.
Medlemstallet og tiltag for at styrke medlemstallet:
Foreningen har i det forgangne år haft 73 betalende medlemmer – kun 3 mindre end
sidste år. 62 stk. i løbemotion og 11 i atletikken. Vores nedgang af medlemmer er
måske forventet i forhold til den manglende ”normale” aktivitet. Men vi er i
bestyrelsen opmærksom på det, og forsøger at igangsætte tiltag og i det kommende
år.
(Fællesarrangement forår 2021 for hele klubben; tiltag for at få nye medlemmer i
løbemotion 50+; evt. tiltag for Grønvangskolen yngre klassetrin, måske lidt lig det
tilbud/samarbejde som der har været med Østerby/Vejen kommune)
I løbemotion der i en periode sidste vinter tilbudt styrketræning med Louise Falk
som instruktør. Det blev vel modtaget og dette tilbud planlægger vi i bestyrelse at
tilbyde igen i vinter 2020/2021.
Yderlig er der etableret et ”gå-hold”, som er blevet vel modtaget, og pt. består den
af ca. 10 personer. Det være sig nye medlemmer eller medlemmer som pga. skade
ikke pt. kan løbe.
Og så blev det ved sidste år generalforsamling besluttet at sænke kontingentet, dels
for at modvirke afgang, men også herigennem at booste tilgangen. Sidstnævnte er
endnu ikke lykkes.
I atletikafdelingen har vi gennem Vejen Kommune deltaget i projektet ”Bevægelse
er Vejen”, hvor vi har tilbudt et atletiktræning/forløb (over 6 gange) for 2. kl. på
Østerbyskolen (2 klasser). Forløbet sluttede med et ministævne lige før
efterårsferien. Målet er helt klart at få sat klubben i fokus hos de yngste atleter, som
vi har haft svært ved at tiltrække. Det har indtil videre givet et par nye medlemmer.
Evt. kan det gentages i foråret for nye klasse.
Kontingentet for atletikken er ikke ændret.
Frivillige hænder:
Som altid overlever foreningen på, at der er frivillige hænder som vil sørge for, at de
forskellige træningssessioner bliver gennemført og nye tiltag sat i gang.
Her tænker jeg på Christina koordinering/styring af løbemotion, Christina
hjælpetrænere, Thomas koordinering af atletikken, Anna, Thor og Nina´s ihærdige
arbejde med træningen og Louise der har tilbudt sin instruktion ved
styrketræningen for både atletik og løbemotion.
På vegne af hele bestyrelsen vil jeg ytre vores tak – gennem en lille erkendtlighed.
Og bestyrelsen – en god aktiv gruppe incl. vores suppleant, skal have tak for deres
engagement ved bestyrelsesmøderne. men også for alt det arbejde i lægger imellem
møderne. En bestyrelse ser jeg som stærk, når vi fælles sørger for at tingene bliver
gennemført og alle kommer med input og synliggør deres holdninger.
Ellers vil jeg gerne på vegne af bestyrelsen takke for jeres deltagelse ved dette års
generalforsamling. Tak til Lars for igen i år at tage tjansen som dirigent for få os
sikker igennem mødet.
Kassererens beretning:
Årsregnskabet der går fra 1/11-19 til 31/10-20, viste et lille underskud på 2.445 kr.
Egenkapitalen er på 74.720 kr. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
Indkomne forslag: Et forslag:
Navnet for foreningen ændres fra Vejen Atletik Forening til
Vejen Atletik og Løbemotion.
Navneændringen blev enstemmigt vedtaget.
Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog at kontingentet for atletik fortsattes til 400 kr. for
sommersæsonen og 300 for vintersæsonen. Herudover er der egenbetaling for alle
eksterne stævner.
For løbemotion var forslaget 400 kr. for løbere og 0 for de der går.
Lidt diskussion af kontingent for de gående. Sluttelig blev det vedtaget at
bestyrelsens forslag blev vedtaget bortset fra at de gående skal betale 200 kr.
Valg til bestyrelse:
Genvalg til Åse Kristensen, Malene Bech og Louise Falk.
Som suppleant blev Thomas Littrup valgt
Valg af revisor: Nuværende revisor Torben Vestergaard ønskede ikke genvalg. Til ny
revisor valgtes Lena Daugaard, Som suppleant valgtes Lars Bjørn.
Eventuelt:
Genforeningsstafet i Skibelund udsat til søndag den 30. maj 2021.
Stor anerkendelse til de unge ledere i atletikafdelingen. De ønsker lidt mere pr for at
få flere til at deltage i atletik.
Det undersøges om der kan laves uddeling af flyers på skolerne. Det undersøges om
vi kan gentage seancen for 2. klasserne til næste år.
Forslag om fællesarrangement for atletik og løb.
Generalforsamling slut:
———————————————————————-
Efterfølgende konstituerede foreningen sig med Åse Kristensen som formand og
Malene Bech som kasserer.
Referent: Kurt Østergaard